Με τον νέο νόμο 4485/2017

(Τεύχος Α’ 114/04.08.2017) φαίνεται να καταργείται η υποχρέωση της βάσης του 10 σε καθένα από τα 3 εξεταζόμενα μαθήματα αλλά πρέπει να προκύπτει συνολικό άθροισμα 30 μονάδων στα 3 μαθήματα.

Συγκεκριμένα στην παράγραφο 5α του άρθρου 74 αναφέρεται:

5α. Θέσεις εισακτέων που έμειναν κενές κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις 2016-2017, καλύπτονται μέχρις εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, με την κατάταξη, ως επιτυχόντων, υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους σε επιμέρους μαθήματα. Οι ανωτέρω κατατασσόμενοι ως επιτυχόντες εισακτέοι εγγράφονται, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στο α΄ εξάμηνο σπουδών του οικείου Τμήματος. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου ισχύει και για τις κατατακτήριες εξετάσεις των επόμενων ακαδημαϊκών ετών έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι..»